Regulamin

Regulamin 

I. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

  • Firma – Jarosław Czarniecki, podmiot organizujący wyjazdy na mecze piłki nożnej, z siedzibą w Zamościu przy ul. Szwedzkiej 41, NIP:9221195136
  • Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Firmą na organizację wyjazdu.
  • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Firmą a Klientem na organizację wyjazdu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  • Wyjazd – zorganizowany przez Firmę wyjazd na mecz piłki nożnej, który obejmuje usługi zawarte w podpisanej umowie
 2. Przedmiot regulaminu:

  • Regulamin określa zasady korzystania z usług Firmy, warunki organizacji wyjazdów, prawa i obowiązki Klienta oraz Firmy.
 3. Zakres usług:

  • Firma świadczy usługi obejmujące organizację transportu, zakwaterowania, biletów na mecz, ubezpieczenia turystycznego oraz dodatkowych atrakcji zgodnie z ofertą przedstawioną Klientowi.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Rezerwacja i płatności:

  • Klient dokonuje rezerwacji wyjazdu za pośrednictwem mediów społecznościowych firmy, e-maila lub telefonicznie.
  • Rezerwacja jest potwierdzona po wpłaceniu zaliczki wynoszącej 50% wartości wyjazdu na konto Firmy.
  • Pozostała kwota za wyjazd musi być uregulowana najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Brak wpłaty pozostałej kwoty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji i utratą zaliczki.
  • W przypadku rezerwacji wyjazdu, do którego pozostało mniej niż 30 dni rezerwacja potwierdzona jest po wpłaceniu pełnej kwoty zawartej w umowie.
 2. Rezygnacja i zwroty:

  • Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeśli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedającego opłaty za odstąpienie od umowy w wysokości:
  • Do 60 dni przed datą podróży –50% ceny imprezy
  • Do 30 dni przed datą podróży – 70% ceny imprezy
  • Do 14 dni przed datą podróży – 90% ceny imprezy
  • Do 7 dni przed datą podróży – 100% ceny imprezy
  • W szczególnych przypadkach, takich jak poważna choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, Firma może rozpatrzyć zwrot całości lub części wpłaconej kwoty.
 3. Przeniesienie rezerwacji:

  • Klient może przenieść swoją rezerwację na inną osobę po wcześniejszym poinformowaniu Firmy, najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem. Nowy uczestnik musi spełniać wszystkie warunki uczestnictwa i zaakceptować regulamin.
 4. Zmiany w ofercie:

  • Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian w programie wyjazdu, wynikających z przyczyn od niej niezależnych, takich jak zmiany rozkładu lotów, zmiany w harmonogramie meczów, itp. Klient zostanie o tych zmianach poinformowany niezwłocznie.

III. Obowiązki Firmy

 1. Realizacja umowy:

  • Firma zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich elementów wyjazdu zgodnie z ofertą i umową zawartą z Klientem.
 2. Informacje przed wyjazdem:

  • Firma zobowiązuje się do przekazania Klientowi wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wyjazdu, takich jak godziny wyjazdu i powrotu, miejsca zbiórki, program wyjazdu oraz dane kontaktowe organizatora.
 3. Transport i zakwaterowanie:

  • Firma zapewnia transport oraz zakwaterowanie zgodnie z umową. Wszystkie środki transportu oraz miejsca zakwaterowania są starannie wyselekcjonowane, aby zapewnić Klientom komfort i wygodę.
 4. Bilety na mecz:

  • Firma zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi biletów na mecze zgodnie z ofertą. W przypadku problemów z dostępnością biletów, Firma zobowiązuje się do poinformowania Klienta i zaproponowania alternatywnych rozwiązań.
 5. Obsługa klienta:

  • Firma zapewnia obsługę klienta przed wyjazdem, w trakcie rezerwacji oraz po zakończeniu wyjazdu. Klient może kontaktować się z Firmą w sprawie wszelkich pytań i wątpliwości.
 6. Rekompensaty:

  • W przypadku niemożności realizacji części lub całości umowy z przyczyn leżących po stronie Firmy, Firma zobowiązuje się do zaproponowania Klientowi odpowiedniej rekompensaty, która może obejmować częściowy lub pełny zwrot kosztów, bądź alternatywne rozwiązania satysfakcjonujące Klienta.
 7. Promocje i rabaty:

  • Firma zobowiązuje się do informowania Klientów o dostępnych promocjach i rabatach oraz do ich stosowania zgodnie z warunkami określonymi w ofercie.

IV. Obowiązki Klienta

 1. Przestrzeganie zasad:

  • Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyjazdu, zasad bezpieczeństwa oraz poleceń koordynatora. Wszelkie działania, które mogłyby narazić innych uczestników na niebezpieczeństwo, są zabronione.
 2. Dokumenty:

  • Klient musi posiadać ważny dokument tożsamości na czas wyjazdu. W przypadku stawienia się na miejsce zbiórki z nieważnym dokumentem istnieje ryzyko nie wpuszczenia klienta na pokład samolotu. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 3. Terminowe płatności:

  • Klient zobowiązany jest do dokonania terminowych płatności zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Brak terminowej wpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji i utratą zaliczki.
 4. Informacje kontaktowe:

  • Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych i aktualnych danych kontaktowych, w tym numeru telefonu oraz adresu e-mail, oraz do informowania Firmy o wszelkich zmianach w tych danych. Jest to niezbędne do skutecznej komunikacji przed i w trakcie wyjazdu.
 5. Współpraca z organizatorem:

  • Klient zobowiązany jest do współpracy z organizatorem wyjazdu, w tym do stawienia się na czas w wyznaczonych miejscach zbiórki oraz przestrzegania ustalonego harmonogramu wyjazdu.
 6. Zgłaszanie problemów:

  • Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich problemów, nieprawidłowości lub uwag związanych z realizacją wyjazdu koordynatorowi lub przedstawicielowi Firmy w celu umożliwienia ich szybkiego rozwiązania.
 7. Dbanie o mienie:

  • Klient zobowiązany jest do dbania o mienie Firmy oraz współuczestników wyjazdu. Wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta będą obciążały jego odpowiedzialność finansową.
 8. Przestrzeganie przepisów prawnych i regulaminów:

  • Klient zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów miejsc, które odwiedza w trakcie wyjazdu, w tym stadionów, hoteli i środków transportu. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować sankcjami prawnymi i finansowymi.
 9. Poszanowanie współuczestników:

  • Klient zobowiązany jest do poszanowania praw i komfortu innych uczestników wyjazdu. Zabronione są wszelkie zachowania agresywne, dyskryminacyjne oraz utrudniające innym korzystanie z wyjazdu.
 10. Stan zdrowia:

  • Klient zobowiązany jest do poinformowania Firmy o wszelkich istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w wyjeździe. Firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne wynikające z ukrycia lub niezgłoszenia takich informacji.
 11. Uczestnictwo w programie wyjazdu:

  • Klient zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w programie wyjazdu, w tym do uczestniczenia w zaplanowanych atrakcjach i wydarzeniach. W przypadku rezygnacji z części programu, Klient nie ma prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystane usługi.
 12. Korzystanie z usług dodatkowych:

  • Klient zobowiązany jest do wcześniejszego zgłaszania chęci skorzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Firmę, takich jak wycieczki fakultatywne, transfery indywidualne itp. oraz do pokrycia kosztów tych usług zgodnie z cennikiem.
 13. Posiadanie biletów i voucherów:

  • Klient zobowiązany jest do posiadania oraz okazania na żądanie organizatora ważnych biletów i voucherów dostarczonych przez Firmę. Utrata tych dokumentów może skutkować brakiem możliwości skorzystania z poszczególnych usług.

V. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Zgłaszanie reklamacji:

  • Reklamacje dotyczące realizacji wyjazdu należy zgłaszać na piśmie, nie później niż 14 dni po zakończeniu wyjazdu.
 2. Rozpatrywanie reklamacji:

  • Firma rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania i informuje Klienta o podjętych działaniach.
 3. Odpowiedzialność Firmy:

  • Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od jej działania, takie jak odwołanie meczu z przyczyn niezależnych od organizatora, katastrofy naturalne, działania sił wyższych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany regulaminu:

  • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Klient zostanie poinformowany o zmianach z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Poufność danych:

  • Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prawo właściwe:

  • Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 4. Kontakt:

  • Wszelkie pytania i uwagi dotyczące regulaminu oraz wyjazdów można kierować do biura Firmy za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub osobiście.